Walne zebranie sprawozdawcze

W dniu 23.11.2022 r. (środa) odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Koła 90 Gocław.
Zebranie odbedzie się o godz. 18.30 w pierwszym terminie lub o godz.18.45 w drugim terminie w świetlicy Klubu „IKAR” w Warszawie przy ul. Orlego Lotu 6.
Planuje się następujący porządek obrad.
1. Otwarcie obrad, wybór przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza, powołanie Prezydium.
2. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad – na podstawie projektów opracowanych przez zarząd.
3. Wybór Komisji: mandatowej, skrutacyjnej, uchwał i wniosków.
4. Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Mandatowej – stwierdza prawomocność Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego członków Koła.
5. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, Rzecznika Dyscyplinarnego Koła za 2022 rok.
6. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego walnego zgromadzenia koła.
7. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, Rzecznika Dyscyplinarnego Koła w minionej kadencji.
8. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Zarządu Koła.
9. Realizacja uchwał i wniosków z ostatniego walnego zgromadzenia.
10. Omówienie projektu Planu pracy koła na rok  2023.
11. Omówienie projektu Preliminarza budżetowego koła na rok 2023.
12. Dyskusja.
13. Podjęcie uchwał w sprawie: planu pracy i preliminarza budżetowego na 2022 r. Upoważnienie nowo wybranego Zarządu Koła do wprowadzenia ewentualnych zmian w preliminarzu budżetowym oraz planie pracy Koła.
14. Wolne wnioski.
15. Przyjęcie i zatwierdzenie uchwał i wniosków.
16. Zakończenie obrad.
PODAJĄC POWYŻSZE DO WIADOMOŚCI, ZARZĄD PROSI CZŁONKÓW ORAZ SYMPATYKÓW PZW O WZIĘCIE UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU  KOŁA
Informujemy, że zgodnie z obowiązującą obecnie ordynacją wyborczą w Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym Członków Koła mają prawo uczestniczyć członkowie koła – na podstawie legitymacji członkowskiej lub innego dokumentu (składka elektroniczna) potwierdzającego wniesienie składki członkowskiej na 2022 rok.