Nowy Regulamin uzyskania karty wędkarskiej

Nowy Regulamin uzyskania karty wędkarskiej obowiązujący od 7 listopada 2011 r.

1. Obowiązek posiadania karty wędkarskiej, uprawniającej do amatorskiego połowu ryb wędką, nakłada na wędkującego art. 7 ustawy o rybactwie śródlądowym z 18 kwietnia 1985 r. z późniejszymi zmianami oraz aktualnymi rozporządzeniami.

2. Karta wędkarska jest dokumentem potwierdzającym wiedzę ze znajomości zasad i warunków ochrony i połowu ryb.

3. Uzyskanie karty wędkarskiej poprzedza egzamin ze znajomości przepisów zawartych w ustawie o rybactwie śródlądowym z 18 kwietnia 1985 r. z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 1985 Nr 21, poz.91) oraz aktualnych rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

4. Uprawnionym do powołania komisji egzaminacyjnych na kartę wędkarską jest Zarząd Okręgu PZW. Powołuje on komisje egzaminacyjne, które ustalą miejsce, termin i godziny przeprowadzania egzaminów o czym informują biuro OM, a ten starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Komisja składa się z przewodniczącego i minimum 2 członków.

5. Egzamin może odbywać się w formie ustnej lub pisemnej (test).

6. Egzamin obejmuje następującą tematykę:
a) prawa wędkującego
b) obowiązki wędkującego
c) zasady wędkowania:
– zasady łowienia ryb spokojnego żeru i ryb drapieżnych, ryb łososiowatych
– wymiary ochronne ryb
– okresy ochronne ryb

d) zachowania na łowisku

7. Do egzaminu na kartę wędkarską przystępuje osoba zamieszkała na terenie swojego starostwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, która ukończyła 14 lat i wniosła stosowną opłatę egzaminacyjną. Wysokość opłaty ustala Zarząd Okręgu. Kwoty uzyskane z opłat egzaminacyjnych przeznacza się na działalność statutową koła lub okręgu, przy którym działa komisja.

8. Komisje egzaminacyjne mają prawo przeprowadzać egzaminy na kartę wędkarską jedynie dla osób zamieszkałych na terenie działania Komisji (starostwa).

9. Zdający egzamin obowiązany jest przedstawić komisji egzaminacyjnej dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.10. Zdający egzamin na kartę wędkarską, który uzyskał pozytywna ocenę, otrzymuje zaświadczenie egzaminacyjne, podpisane przez przewodniczącego lub członka komisji, ostemplowane imienną pieczęcią. Wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.

11. Komisja egzaminacyjna obowiązana jest prowadzić rejestr wydanych zaświadczeń. Zaświadczeniu nadaje się sygnaturę zawierającą numer komisji egzaminacyjnej, kolejny numer w rejestrze egzaminacyjnym i datę wydania. Termin ważności zaświadczenia wynosi 12 miesięcy. Zaświadczenie umożliwia ubieganie się o wydanie przez starostwo powiatowe właściwe ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o kartę wędkarską.

11. Pieczątki i podpisy na wydanym zaświadczeniu muszą być oryginalne – starostwo nie uwzględnia kserokopii.

12. Komisja zobowiązana jest do przekazania egzaminowanemu adresu starostwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania i czasu urzędowania oraz udzielenia niezbędnych informacji związanych z uzyskaniem karty wędkarskiej.

13. Osoby, które przed komisją egzaminacyjną nie wykazały niezbędnej wiedzy, mogą ponownie przystąpić do egzaminu po upływie 7 dni, bez wnoszenia dodatkowych opłat.

14. Posiadacz karty wędkarskiej, zamierzający łowić wędką na wodach administrowanych przez PZW, obowiązany jest znać Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb PZW.

Inne zmiany

Wprowadza się zezwolenie okresowe dla członków PZW, niezrzeszonych i cudzoziemców.

– dla członków PZW – wody nizinne i górskie, troling

– 1-dnowa – 40 zł, 3-dniowa – 80 zł, 7-dniowa – 120 zł.

– dla członków PZW – wody nizinne i górskie, bez trolingu

– 1-dnowa – 20 zł, 3-dniowa – 40 zł, 7-dniowa – 60 zł.

– dla niezrzeszonych i cudzoziemców – wody nizinne i górskie, troling

– 1-dniowa – 70 zł, 3-dniowa – 120 zł, całoroczna – 600 zł.

Dopuszcza się możliwość wnoszenia składek okręgowych okresowych 1 i 3 dniowych za pośrednictwem platformy cyfrowej udostępnionej na stronie internetowej Okręgu.