Walne Zgromadzenie sprawozdawcze członków koła

Z A W I A D O M I E N I E

w dniu 29.11.2023 r. (środa) o godz18.15 (w pierwszym terminie), o godz18.30 (w drugim terminie)

w Klubie „IKAR” przy ul. Orlego Lotu 6, w Warszawie odbędzie się

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW KOŁA PZW
Z NASTĘPUJĄCYM PORZĄDKIEM OBRAD:

 1. Otwarcie obrad, wybór przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, sekretarza i powołanie Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad i regulaminu Walnego Zgromadzenia – na podstawie projektów opracowanych przez Zarząd Koła
 3. Wybór Komisji: Mandatowej oraz Uchwał i Wniosków.
 4. Wręczenie odznaczeń i wyróżnień
 5. Protokół Komisji Mandatowej – Komisja stwierdza ważność Walnego Zgromadzenia.
 6. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Koła – za okres od poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
 8. Przedstawienie sprawozdania finansowego Koła za okres od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
 9. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2022 r.
 10. Przedstawienie sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2023 r do 30 września 2023 r.
 11. Przedstawienie sprawozdania z działaności Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i Rzecznika Dyscyplinarnego Koła – za okres od poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
 12. Omówienie realizacji uchwał i wniosków podjętych na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym Członków Koła w 2022 r.
 13. Przedstawienie i omówienie projektu planu działania Koła na rok 2024.
 14. Przedstawienie i omówienie projektu preliminarza budżetowego Koła na rok 2024
 15. Dyskusja.
 16. Zatwierdzenie sprawozdań Zarządu, finansowych, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz Rzecznika Dyscyplinarnego Koła
 17. Zapoznanie uczestników walnego zgromadzenia z uchwałą Zarządu Głównego i Zarządu Okręgu Maz. dotyczącą wysokości składek członkowskich: ogólnozwiązkowej oraz na ochronę i zagospodarowanie wód.
 18. Podjęcie uchwał w sprawie: planu działania i preliminarza budżetowego Koła na 2024 r. Upoważnienie Zarządu Koła do wprowadzenia ewentualnych zmian w preliminarzu budżetowym oraz planie działania Koła.
 19. Przyjęcie i zatwierdzenie uchwał i wniosków pod adresem Zarządu Głównego, Zarządu Okręgu, Zarządu Koła
 20. Wolne wnioski.
 21. Zakończenie obrad.

PODAJĄC POWYŻSZE DO WIADOMOŚCI, ZARZĄD PROSI CZŁONKÓW ORAZ SYMPATYKÓW PZW O WZIĘCIE UDZIAŁU W ZGROMADZENIU SPRAWOZDAWCZYM

ZARZĄD KOŁA