Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Koła

W dniu 22.09.2021 r. (środa) odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Koła 90 Gocław.
Zebranie odbedzie się o godz. 19.15 w pierwszym terminie lub o godz.19.30 w drugim terminie w świetlicy Klubu „IKAR” w Warszawie przy ul. Orlego Lotu 6.
Planuje się następujący porządek obrad.
1. Otwarcie obrad, wybór przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza, powołanie Prezydium.
2. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad – na podstawie projektów opracowanych przez zarząd.
3. Wybór Komisji: mandatowej, skrutacyjnej, wyborczej, uchwał i wniosków.
4. Wystąpienie przewodniczącego komisji mandatowej – stwierdza prawomocność Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego członków Koła.
5. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, Rzecznika Dyscyplinarnego Koła za 2020 rok.
6. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego walnego zgromadzenia koła.
7. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, Rzecznika Dyscyplinarnego Koła w minionej kadencji.
8. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Zarządu Koła.
9. Realizacja uchwał i wniosków z ostatniego walnego zgromadzenia.
10. Omówienie projektu planu pracy Koła na rok  2022.
11. Omówienie projektu preliminarza budżetowego Koła na rok 2022.
12. Dyskusja.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla ustępującego Zarządu Koła, na wniosek Komisji Rewizyjnej Koła.
14. Ustalenie ostatecznego składu liczbowego władz i organów Koła zgodnie z ordynacją wyborczą.
15. Wystąpienie przewodniczącego komisji wyborczej – lista kandydatów zaproponowana przez uczestników walnego zgromadzenia.
16. Wybór Prezesa, Zarządu, Komisji Rewizyjnej Koła, Sądu Koleżeńskiego Koła oraz Delegata(ów) i ich zastępcy(ów) na VI Okręgowy Zjazd Delegatów.
17. Ogłoszenie wyników wyborów. Protokół komisji skrutacyjnej.
18. Podjęcie uchwał w sprawie: planu pracy i preliminarza budżetowego na 2022 r. Upoważnienie nowo wybranego Zarządu Koła do wprowadzenia ewentualnych zmian w preliminarzu budżetowym oraz planie pracy Koła.
19. Wolne wnioski.
20. Przyjęcie i zatwierdzenie uchwał i wniosków.
21. Zakończenie obrad.
PODAJĄC POWYŻSZE DO WIADOMOŚCI, ZARZĄD PROSI CZŁONKÓW ORAZ SYMPATYKÓW PZW O WZIĘCIE UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU  KOŁA
Informujemy, że zgodnie z obowiązującą obecnie ordynacją wyborczą w Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym Członków Koła mają prawo uczestniczyć członkowie koła – na podstawie legitymacji członkowskiej lub innego dokumentu (składka elektroniczna) potwierdzającego wniesienie składki członkowskiej na 2021 rok.