WALNE ZGROMADZENIE

Informujemy, że w dniu 13.02 (środa) o godz. 18.15 (pierwszy termin), o godz. 18.30 (drugi termin), w Klubie „Ikar” przy ul. Orlego Lotu 6 w Warszawie odbędzie się:

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE KOŁA PZW nr 90 GOCŁAW

Z NASTĘPUJĄCYM PORZĄDKIEM OBRAD:

 1. Otwarcie obrad, wybór przewodniczącego, sekretarza i powołanie Prezydium walnego zgromadzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad i regulaminu oraz zatwierdzenie protokółu z poprzedniego walnego zgromadzenia Koła.
 3. Wybór Komisji: Uchwał i Wniosków, Mandatowej, Skrutacyjnej.
 4. Sprawozdanie z rocznej działalności: Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Koła.
 5. Realizacja Uchwał i Wniosków podjętych na poprzednim walnym zgromadzeniu Koła.
 6. Omówienie planu działania Koła na rok 2019 .
 7. Omówienie preliminarza budżetowego Koła na rok 2019 .
 8. Dyskusja.
 9. W przypadku zdekompletowania składu władz lub organów, uzupełnienie następuje spośród członków Koła, zatwierdzone uchwałą zarządu lub organu, którego takie uzupełnienie dotyczy.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie: planu działania i preliminarza budżetowego Koła na 2019 r.
 11. Przyjęcie i zatwierdzenie uchwał i wniosków pod adresem ZG, ZO, ZK.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zakończenie obrad.

Serdecznie zapraszamy i przypominamy, że aby mieć czynne prawo udziału w zgromadzeniu należy mieć opłaconą składkę członkowską na rok bieżący.

Zarząd Koła