ZASADY WĘDKOWANIA 2018

Zasady wędkowania obowiązujące w wodach Okręgu Mazowieckiego w roku 2018
I. Obowiązki i ograniczenia ogólne: na wodach Okręgu Mazowieckiego PZW obowiązuje „Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb
   PZW” oraz rejestr połowów wędkarskich. Wędkarze, którzy nie zwrócą rejestrów połowów za poprzedni rok, nie otrzymają
   zezwolenia na wędkowanie na rok następny. W wyjątkowych przypadkach (zagubienie dokumentów, kradzież) dopuszczalne
   będzie złożenie stosownego oświadczenia.
II. Ograniczenia dodatkowe dotyczące wód Okręgu Mazowieckiego PZW:
  A. Połów metodą trollingową jest zabroniony.
  B. W okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia we wszystkich wodach obowiązuje zakaz połowu ryb ze środków pływających oraz
      zakaz łowienia na „żywca” i „na martwą rybkę”.
  C. Wędkowanie „na żywca” (po 30 kwietnia) dozwolone jest tylko z brzegu lub zakotwiczonej łodzi.
  D. Wymiary ochronne i limity połowu oraz okresy ochronne:
     a) wymiary: boleń do 45 cm, brzana do 50 cm, kleń i jaź do 35 cm i lin do 30 cm,
     b) limity: boleń, brzana, sandacz i szczupak – łącznie 2 szt/dobę, kleń i jaź – łącznie 3 szt./dobę, lin – 3 szt/dobę,
     c) okresy: sum od 1 listopada do 31 maja.
E. Wody o powierzchni do 40 ha mogą być objęte zakazem wędkowania wydanym przez Zarząd Koła na czas do 72 godzin
    od chwili zarybienia (trzy doby), nie dłużej jednak niż do godziny 06:00 w sobotę. Zakaz wędkowania musi być ogłoszony na
    tablicy informacyjnej.
III. Ograniczenia miejscowe (lokalne) – wskazane indeksami w wykazie wód.
1. Obręby ochronne i odcinki, na których obowiązuje zakaz amatorskiego połowu ryb, ustalone przez Zarząd Województwa
    Mazowieckiego i Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego:

Zbiornik / Rzeka Obręb/ Odcinek Okres trwania Granice obrębu (odcinka)
Narew (obwód rybacki rz. Narew Nr 8) Zapora Dębe cały rok odcinek rzeki Narew od zapory w Dębem do betonowego kolektora (budowla zrzutowa z oczyszczalni ścieków) na kilometrze 19+600 biegu rzeki (miejscowość Poddębe) z granicą przebiegającą prostopadle do nurtu rzeki.
Zbiornik Zegrzyński na rzece Narew Nr 7 Zegrze od 1 XI do 31 III obszar wodny opisany granicami: linią prostą od tablicy 32 km w Zegrzu Północnym w poprzek czaszy zbiornika do zabudowań mieszkalnych w Nieporęcie ul. Zegrzyńska 30 na lewym brzegu, dalej linią brzegową do mostu drogowego w Zegrzu a następnie wzdłuż prawej linii brzegowej do tablicy 32 km.
Orzyc (obwód rybacki rz Orzyc
Nr 1)
ujście Węgierki od 15 X do 31 III przyujściowy odcinek rzeki Węgierka: 200 metrów powyżej mostu w miejscowości Młodzianowo, aż do jej ujścia do rzeki Orzyc.
Narew (obwód rybacki rz Narew Nr 8) ujęcie Nowy Dwór Maz. od 1 XI do 31 III kanał łączący nurt rzeki Narew (5 kilometr biegu rzeki) z ujęciem wody do potrzeb produkcyjnych dawnej Polleny Nowy Dwór Mazowiecki – na całej jego długości, wyznaczonej opaską z elementów betonowych i kamiennych (nabrzeże północno – wschodnie).
Wisła (obwód rybacki rz. Wisła Nr 3) Most Siekier – kowski od 15 X do 31 III odcinek rzeki Wisły powyżej Mostu Siekierkowskiego, włącznie z portem piaskarni na lewym brzegu. Granice przebiegają: a) od strony północnej: linia powstała z połączenia północnych krańców podstaw fundamentowych pylonów Mostu Siekierkowskiego na lewym i prawym brzegu rzeki Wisły, b) od strony południowej: linia powstała z połączenia głowicy ostrogi regulacyjnej, usytuowanej na lewym brzegu rzeki Wisły powyżej portu piaskarni, z wejściem (awanport górny) do przystani Warszawskiego Klubu Wodniaków Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. Stanisława Gabryszewskiego. Zakaz nie dotyczy uprawiania amatorskiego połowu ryb z prawego brzegu rzeki.
Narew (obwód rybacki rz. Narew
Nr 6)
Kanały: „Ciepła Woda” „Zimna Woda” cały rok Zakaz amatorskiego połowu ryb na odcinku rzeki Narew w rejonie 152 km, włącznie z kanałami ZE Ostrołęka na lewym brzegu. Granice przebiegają: a) od strony północno – wschodniej; linia wyprowadzona z dalszej krawędzi nasypu ziemnego wykonanego powyżej kanału poboru wody (tzw. „zimna woda”) do ZE Ostrołęka, do szczytu najbliższej ostrogi na prawym brzegu rz. Narwi, b) od strony południowo – zachodniej; linia wyprowadzona z dalszej krawędzi betonowych umocnień brzegu rzeki poniżej kanału zrzutowego (tzw. „ciepła woda”) ZE Ostrołęka, do szczytu najbliższej ostrogi na prawym brzegu rz. Narwi. Zakaz nie dotyczy uprawiania amatorskiego połowu ryb z prawego brzegu rzeki.
Zbiornik Włocławski na rzece Wisła Nr 5 obręb ochronny nr 1 od 15 III do 30 VI Obręb obejmuje wyłącznie łachy, starorzecza i wszystkie boczne odnogi znajdujące się na lewym brzegu Zbiornika Włocławskiego, od miejsca ujścia do zbiornika Strugi Rudy na 662 km do ujścia do zbiornika Strugi Zuzanki na 665 km. Do obrębu włącza się również 600 metrowe odcinki przyujściowe Strugi Rudy i Strugi Zuzanki.               
Zbiornik Włocławski na rzece Wisła Nr 5 obręb ochronny nr 2 od 1 I do 30 IV Obręb obejmuje wyłącznie obszar odnogi (zatoki) w Zarzeczewie. Obręb usytuowany jest na prawnym brzegu Zbiornika Włocławskiego na 672,8 km.
Zbiornik Włocławski na rzece Wisła Nr 5 obręb ochronny nr 3 w rejonie zapory cały rok Dla stanowiska górnego zapory granica przebiega od osi stopnia wodnego w górę zbiornika, po osi prawej kierownicy awanportu górnego do 674,00 km, a następnie prostopadle do osi rzeki w kierunku brzegu prawego, 100 m przed prawym brzegiem skosem w lewo, w kierunku końca umocnień betonowych zapory czołowej przy prawym brzegu.
Zbiornik Włocławski na rzece Wisła Nr 5 obręb ochronny nr 4 w rejonie zapory cały rok Dla awanportu dolnego i stanowiska poniżej zapory wodnej granica obrębu przebiega 200 m od osi stopnia w dół rzeki Wisły, od 675,05 km (wylot ulicy dojazdowej do siedziby „Hydrobudowy”,) następnie po osi kierownicy awanportu dolnego, w dół 30 m poniżej najdalej wysuniętej części kierownicy – 675,55 km biegu rzeki i prostopadle do osi rzeki do linii umownej przeprowadzonej 50 m, równolegle do prawego brzegu w kierunku zapory do 675,05 km, następnie prostopadle do prawego brzegu. Wydzielony pas wody między 675,05 km a 675,55 km, szerokości 50 m, równoległy do prawego brzegu, udostępniony jest do wykonywania amatorskiego połowu ryb jedynie z brzegu.
Zbiornik Włocławski na rzece Wisła Nr 5 obręb ochronny nr 5 od 1 X do 30 IV

Obręb obejmuje odcinek Zbiornika Włocławskiego – zatokę ujęcia wody przez spółkę PKN Orlen S.A. w Płocku od połączenia zatoki z rzeką Wisłą w km 635+500 prawą linią brzegową z biegiem nurtu w górę do połączenia zatoki z rzeką Wisła w km 635+600 z granicą stanowiącą linię prostą przecinającą punkty połączenia zatoki z rzeką.

2. Na wyrobisku pożwirowym Gnojno w okresie od 1 kwietnia do 31 maja obowiązuje całkowity zakaz połowu ryb. (indeks 2
    w zezwoleniu)
3. Wyłącza się z wędkowania 300-metrowy odcinek rzeki Saska od jeziora Janówek w dół rzeki (teren ZR Janowo). (indeks 3
    w zezwoleniu)
4. Zakaz używania jednostek pływających z silnikami spalinowymi, poza szlakiem żeglownym w obszarze Nadbużańskiego Parku
    Krajobrazowego, który swym zasięgiem obejmuje lewobrzeżną część doliny Dolnego Bugu od ujścia rzeki Tocznej w miejscowości
    Drażniew w gminie Korczew do ujścia rzeki Liwiec w pobliżu miejscowości Kamieńczyk, a także fragment dolnej Narwi do
    miejscowości Zambski Kościelne (powyżej Pułtuska) do umownej granicy wsi Stawinoga i Pogorzelec – 47 km rzeki Narew. (indeks
   4 w zezwoleniu)
5. Zakaz używania jednostek pływających z silnikami spalinowymi: (indeks 5 w zezwoleniu)
  a) od 15.06 do 31.08 – Zbiornik Ciechanowiec oraz pozostałe wody powiatu wysokomazowieckiego,
  b) od 01.05 do 30.09 – Zbiornik Wykrot k/Myszyńca, jeziora: Toczyłowo, Skrwilno i Szczutkowskie,
  c) od 01.05 do 31.10 – jeziora: Lubiechowskie, Skrzyneckie, Wikaryjskie i Widoń,
  d) przez cały rok w pozostałych przypadkach.
6. W rzece Wiśle od mostu drogowego w m. Góra Kalwaria do ujścia rz. Narew obowiązuje całkowity zakaz wędkowania na błystkę
   podlodową. (indeks 6 w zezwoleniu)
7. Wyłącza się z wędkowania 300-metrowy odcinek na lewym brzegu Wisły obejmujący teren basenu i przystani wioślarskiej we
    Włocławku przy ulicy Piwnej 1/A. (indeks 7 w zezwoleniu)
8. Na odcinku rzeki Jeziorki od jazu w miejscowości Głuchów między stawami dzierżawionymi przez Rybacki Zakład Doświadczalny
    w Żabieńcu do górnej granicy stawów obowiązuje zakaz wędkowania. (indeks 8 w zezwoleniu)
9. Całkowity zakaz wędkowania metodą spinningową w wodach: Kolejniak, stawy w Parku Miejskim w Pruszkowie. (indeks 9
    w zezwoleniu)
10. W wodach górskich: rz. Rządza (oraz w zbiornikach: w Witkowiżnie i Rządzy), rz. Jeziorka, rz. Skrwa Prawa obowiązuje zakaz
     zabierania ryb łososiowatych (pstrąga i lipienia) oraz obowiązek stosowania haków bezzadziorowych i podbieraka. (indeks 10
     w zezwoleniu)
11. Wędkowanie w jeziorach Góra i Pomocnia dozwolone jest tylko z łodzi wypożyczonych w stanicach wędkarskich. (indeks 11
     w zezwoleniu)
12. Na zbiorniku wodnym Zakładu Górniczego w Skokach, który jest na całym obszarze wyrobiskiem pożwirowym występują
     zagrożenia związane z eksploatacją wyrobiska i obowiązują zakazy: zakaz wędkowania w strefie eksploatacji kruszywa, zakaz
     używania ognia i rozpalania ognisk – dot. terenów położonych bliżej niż 100 m od granicy lasu, wędkarzy przebywających na
     terenie Zakładu Górniczego obwiązuje stosowanie się do poleceń nadzoru górniczego, wszelkie nieprawidłowości
     i niebezpieczeństwa należy zgłaszać kierownictwu eksploatacji kruszywa w Skokach. (indeks 12 w zezwoleniu)
13. Na gliniankach w Grodzisku Mazowieckim – Natolin obowiązuje zakaz używania sprzętu pływającego. (indeks 13 w zezwoleniu)
14. Całkowity zakaz połowu ryb z jednostek pływających w wodach. (indeks 14 w zezwoleniu)
15. Na zimowisku w m. Czyżew od 1 listopada do 31 marca każdego roku obowiązuje zakaz połowu ryb. Zimowisko obejmuje odcinek
      rz. Brok od mostu betonowego w m. Czyżew Chrapki w dół biegu rzeki na odcinku 100 m. bieżących, na całej powierzchni pokrywy
      lodowej tego odcinka (lub otwartego lustra wody). (indeks 15 w zezwoleniu)
16. W Jeziorze Brajnickim obowiązuje całkowity zakaz zabierania złowionych karpi. (indeks 16 w zezwoleniu)
17. Zakaz wędkowania nocą z jednostek pływających (od zmierzchu do świtu) w jeziorach. (indeks 17 w zezwoleniu)
18. Całkowity zakaz uprawiania amatorskiego połowu ryb w wybranych akwenach portów rzecznych: Port Czerniakowski, Port Praski,
     Port Żerański, Port byłej Stoczni Modlińskiej, Port Płockiej Stoczni Rzecznej w Płocku – Uchwała nr 1759/196/16 Zarządu
     Województwa Mazowieckiego z 8 listopada 2016 r. (indeks 18 w zezwoleniu)